آقای هاشمی که بود؟ (قسمت اول)آقای هاشمی رفسنجانی روز 18 آبان 1369 «مانیفست دولت» و «سیمای دولت » خود را - که آن را «دولت کار» می نامید- با عنوان

«مانور تجمل» در خطبه های نماز جمعه ارائه کرد:


اظهار «فقر» و «بیچارگی» کافی است . این رفتارهای «درویش مسلکانه» وجهه ی جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است

زمان آن رسیده که مسولین ما به «مانور » تجمل روی آورند .

از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسولین وظیفه دارند مرتب  وبا وقار باشند .

هرچند ما «فقیر » باشیم واقتصادمان به سامان نباشد ، اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان ، «ملتی مفلوک» جلوه

نکنیم ،لازم است

تا « جلوه هایی از تجمل » در چهره کشور و مسولین حاکمیتی رویت شود .

خطبه نخست نماز جمعه حجت السلام هاشمی رفسنجانی ، روزنامه جمهوری ، 19 آبان 1368، ص9